วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
ลงวันที่ 01/11/2561

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

ข้าราชการ

29

ลูกจ้างประจำ

17

พนักงานราชการ

88

ลูกจ้างชั่วคราวงานเงินทุน

2

ลูกจ้างชั่วคราว

61

รวมเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์สร้างทางสงขลา

197

 


'