วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
ประวัติศูนย์สร้างทางสงขลา
ลงวันที่ 01/11/2561

ประวัติศูนย์สร้างทางสงขลาโดยสังเขป

ที่ตั้ง     หมู่ที่  10  ถนนกาญจนวนิช  ต.เขารูปช้าง  อ.เมือง  จ.สงขลา  90000

          ทิศเหนือ  จรดซอยเข้าบ้านพักศูนย์  และที่ดินเอกชน

          ทิศตะวันออก  จรดถนนกาญจนวนิช (ทางหลวงหมายเลข  407 ตอน สงขลา – หาดใหญ่)

          ทิศใต้  จรดสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต  1  สงขลา

          ทิศตะวันตก  จรดที่ดินการรถไฟ

เนื้อที่    บริเวณศูนย์สร้างทางสงขลา  มีเนื้อที่ทั้งสิ้น  58  ไร่

 

          ศูนย์สร้างทางสงขลาเดิมชื่อศูนย์เครื่องมือกลสงขลา  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์สร้างทางสงขลา  เมื่อปี พ.ศ.2528ศูนย์ฯ สงขลา  ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2508  โดยรัฐบาลไทยกับรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น  ได้ตกลงร่วมมือกันตามแผนโคลัมโบ  ในอันที่จะสร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างกัน  และเพื่อพัฒนาประเทศ   ในภูมิภาคนี้ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น  ในการนี้รัฐบาลญี่ปุ่นได้มอบเครื่องจักรกลเพื่อใช้ในการสร้างทาง มีมูลค่าประมาณ 20 ล้านบาท และส่งผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นมาสนับสนุนให้การอบรมช่างเทคนิคไทย ในครั้งแรก  จำนวน  10  คน  โดยมีโครงการก่อสร้างทางสาย  สงขลา - จะนะ - นาทวี  เป็นเส้นทางสายแรก

 

          ศูนย์ฯ สงขลาได้ทำพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่  16  เมษายน  2508  โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทย (จอมพลถนอม  กิตติขจร)  และเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเป็นผู้แทนรัฐบาลญี่ปุ่น  ทางสาย  สงขลา - จะนะ - นาทวี  แล้วเสร็จ  เปิดใช้งานเมื่อวันที่  11  พฤศจิกายน  2511  ผู้เชี่ยวชาญ      ชาวญี่ปุ่นก็เดินทางกลับประเทศ  และรัฐบาลญี่ปุ่นได้ส่งผู้เชี่ยวชาญชุดใหม่มาให้ความช่วยเหลืออีก  ๓  คน     มีโครงการให้ความช่วยเหลือตามนัยเดิมเป็นเวลา  2  ปี  โดยสร้างทางสายเทพา - สะบ้าย้อย  เป็นสายที่  2 คณะผู้เชี่ยวชาญเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นในปี พ.ศ.2513  ต่อมาในปี พ.ศ.2534  รัฐบาลไทยได้ขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นด้านเครื่องจักรกลก่อสร้างทาง  เพื่อทดแทนเครื่องจักรกลเก่าที่รัฐบาลญี่ปุ่น  เคยมอบให้และได้ชำรุดเนื่องจากมีอายุการใช้งานมานาน  ในปี พ.ศ.2536  รัฐบาลญี่ปุ่นได้ส่งมอบเครื่องจักรกลให้ศูนย์ฯ สงขลา  รวม  25  รายการ  และส่งผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นจำนวน  2  คน  ให้การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ สงขลา  และเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นในปีเดียวกัน

 

          ต่อมา ในปี พ.ศ.2552  อธิบดีกรมทางหลวง  ได้ออกคำสั่ง  โอนอำนาจหน้าที่และภารกิจของศูนย์สร้างทาง  โดยโอนอำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ และภาระผูกพันในความรับผิดชอบของศูนย์สร้างทางสุราษฎร์ธานี เป็นของศูนย์สร้างทางสงขลา  ตามคำสั่งกรมทางหลวงที่ จ.1.9/13/2552  ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2552  โดยได้ทำการส่งมอบ - รับมอบงาน  ระหว่าง   ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสุราษฎร์ธานี  กับ   ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา  เมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นมา

 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
253 ดาวน์โหลด

'