วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
โครงสร้างองค์กร
ลงวันที่ 25/12/2566

ข้าราชการศูนย์สร้างทางสงขลา

1.

นายปรัชญา  นารถน้ำพอง      

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา

2.

นายชัยโรจน์  จันสุกสี

รองผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา

3.

นางเสาวณีย์  ทิพย์มณี

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

4.

นายวีรพล  วงศ์วิเชียร

ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมงานก่อสร้างทาง

5.

นางสาวรักษ์ณัฏฐา  ศรีสุวรรณ

ผู้อำนวยการฝ่ายสำรวจและออกแบบ

6.

นายชัยโรจน์  จันสุกสี

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน

7.

นายวรากร  ไชยสวัสดิ์

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

8.

นายธีรพัตน์  ดีแท้

ผู้อำนวยการฝ่ายเครื่องกล

9.

นางสาวรักษ์ณัฏฐา ศรีสุวรรณ

นายช่างโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4163 ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม (อีกตำแหน่งหนึ่ง)

10.

นายชีพ  สุวรรณมุสิก

นายช่างโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน บ่อล้อ - กุมแป

11.

นายวีรพล  วงศ์วิเชียร

นายช่างโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4081 ตอน ท่านางพรหม - จงเก (อีกตำแหน่งหนึ่ง)

12.

นายชัยโรจน์ จันสุกสี

นายช่างโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เฉลิมพระเกียรติ - ปากระวะ (อีกตำแหน่งหนึ่ง)


'