วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
โครงสร้างองค์กร
ลงวันที่ 01/11/2561

ข้าราชการศูนย์สร้างทางสงขลา

1.

นายวรศักดิ์  วงษ์รอด      

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา

2.

นายชัยโรจน์  จันสุกสี

รองผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา

3.

นางเสาวณีย์  ทิพย์มณี

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

4.

นายชัยโรจน์  จันสุกสี

ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมงานก่อสร้างทาง

5.

นางสาวรักษ์ณัฏฐา  ศรีสุวรรณ

ผู้อำนวยการฝ่ายสำรวจและออกแบบ

6.

นางสาวรักษ์ณัฏฐา  ศรีสุวรรณ

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน

7.

นายวรากร  ไชยสวัสดิ์

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

8.

นายมณเฑียร  โม้ดา

ผู้อำนวยการฝ่ายเครื่องกล

9.

นายวรากร  ไชยสวัสดิ์

นายช่างโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ตอน จะนะ - นาทวี

10.

นายชีพ  สุววรรณมุสิก

นายช่างโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี

11.

นายชัยโรจน์ จันสุกสี

นายช่างโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ตอน คลองแงะ - นาทวี

12.

นายอร่าม  ซกซื่อ

นายช่างโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 สาย วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี


'