วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
ทำเนียบผู้บริหาร
ลงวันที่ 18/01/2562

รายนามผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา

 

1.นายสังวาลย์  วงศ์วรรณ

ส.ค. 2507 - ต.ค. 2509

2.นายพอพิศ  ทิพยมงคล

ต.ค. 2509 - ก.ย. 2511

3.นายสุทิน ขัตติยะมาน

ต.ค. 2511 - ก.ย. 2513

4.นายมหินทร  ศาสตรี

ก.ย. 2513 - มี.ค. 2516

5.นายกริช  ว่องสันตติวานิช

มี.ค. 2516 - พ.ย. 2518

7.นายวรสิทธิ์ วุฒิพันธุ์ชัย

ม.ค. 2525 - ก.ย. 2528

8.นายบุรี  เขียวขจี

ต.ค. 2528 - ต.ค. 2529

9.นายปวิตร วัชรมณี

พ.ย. 2529 - ต.ค. 2534

10.นายสงบ  บริพันธ์

ต.ค. 2534 - ธ.ค. 2541

11.นายวุฒิ  เธียรธโนปจัย

ธ.ค. 2541 - พ.ย. 2543

12.นายก่อเกียรติ  บูรณวิทย์

พ.ย. 2543 - ต.ค. 2544

13.นายเอกวิชญ์  วีระพันธ์

ต.ค. 2544 - ก.ย. 2545

14.นายวิชัย  รอบคอบ

ต.ค. 2545 - ก.ย. 2548

15.นายไมตรี  ธรรมโกสิทธิ์

ต.ค. 2548 - ต.ค. 2551

16.นายสมชาย  ลิ้มเทียมเจริญ

ต.ค. 2551 - พ.ย. 2553

17.นายวิศาล  วัชรานนท์

ธ.ค. 2553 – ส.ค. 2557

18.นายวีระยุทธ  ทานวีร์

ส.ค. 2557 – ก.ย. 2563

19.นายวรศักดิ์  วงษ์รอด

ธ.ค. 2563 – ปัจจุบัน

 


'