วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
ทำเนียบผู้บริหาร
ลงวันที่ 18/01/2562

รายนามผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา

 

1.นายสังวาลย์  วงศ์วรรณ

ส.ค.2507 - ต.ค.2509

2.นายพอพิศ  ทิพยมงคล

ต.ค.2509 - ก.ย.2511

3.นายสุทิน  ขัตติยะมาน

ต.ค.2511 - ก.ย.2513

4.นายมหินทร ศาสตรี

ก.ย.2513 - มี.ค.2516

5.นายกริช ว่่องสันตติวานิช

มี.ค.2516 - พ.ย.2518

6.นายประวัติ  รัตนสุววรณ

พ.ย.2518 - ม.ค.2525

7.นายวรสิทธิ์  วุฒิพันธุ์ชัย

ม.ค.2525 - ก.ย.2528

8.นายบุรี  เขียวขจี

ต.ค.2528 - ต.ค.2529

9.นายปวิตร  วัชรมณี

พ.ย.2529 - ต.ค.2534

10.นายสงบ บริพันธ์

ต.ค.2534 - ธ.ค.2541

11.นายวุฒิ  เธียรธโนปจัย

ธ.ค.2541 - พ.ย.2543

12.นายก่อเกียรติ  บูรณวิทย์

พ.ย.2543 - ต.ค.2544

13.นายเอกวิชญ์  วีระพันธ์

ต.ค.2544 - ก.ย.2545

14.นายวิชัย  รอบคอบ

ต.ค.2545 - ก.ย.2548

15.นายไมตรี  ธรรมโกสิทธิ์

ต.ค.2548 - ต.ค.2551

16.นายสมชาย ลิ้มเทียมเจริญ

ต.ค.2551 - พ.ย.2553

17.นายวิศาล  วัชรานนท์

ธ.ค.2553 - ส.ค.2557

18.นายวีระยุทธ  ทานวีร์

ส.ค.2557 - ปัจจุบัน

 


'