วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
โครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2565
ลงวันที่ 08/01/2565

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน 2565 

1. โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ตอน คลองแงะ - นาทวี อยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

2. โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมาบเลข 4163 ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม อยู่ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง 

3. โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4151 ตอน บ่อล้อ - กุมแป อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

 


'