วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
โครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2564
ลงวันที่ 14/12/2563

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน 2564 

1. โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมาบเลข 408 ตอน จะนะ - นาทวี อยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา 

3. โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ตอน คลองแงะ - นาทวี อยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา


'