วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
พันธกิจศูนย์สร้างทางสงขลา
ลงวันที่ 29/03/2562

พันธกิจศูนย์สร้างทางสงขลา

          ก่อสร้างและบูรณะปรับปรุงทางหลวง เพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย  รวมทั้งดำเนินการงานเร่งด่วน ฉุกเฉิน และงานกรณีพิเศษ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง


'