วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
พฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ
ลงวันที่ 02/03/2563

พฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ

1.เสพของมึนเมา

2.บรรทุกเกินอัตรา

3.แซงในที่ขับขัน

4.หลับใน

5.ขับรถเร็วเกินกำหนด

6.ตัดหน้ากระชั้นชิด


'