วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ลงวันที่ 14/06/2564

ชื่อโครงการ  โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4151 ตอน บ่อล้อ – กุมแป จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่าง กม.0+000 – กม.9+880 ระยะทาง 9.880 กิโลเมตร

เหตุผลความจำเป็น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4151 ตอน บ่อล้อ – กุมแป เริ่มต้น กม.0+000 ที่แยกทางหลวงหมายเลข 408 ที่แยกบ่อล้อ อำเภอเชียรใหญ่  สิ้นสุดโครงการ (ช่วงที่ 1) กม.9+880 ที่บ้านกุมแป อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ระยะทาง 9.880 กิโลเมตร เป็นโครงข่ายทางหลวงสำคัญในทิศทางด้านตะวันออก – ตะวันตก ที่เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 408 ซึ่งเป็นทางหลวงสายหลักด้านตะวันออก กับทางหลวงหมายเลข 41 ซึ่งเป็นทางหลวงสายหลักที่ใช้ในการเดินทางสู่ภาคใต้ ที่จุดตัด กม.28+172 ที่บ้านควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ยังเป็นโครงข่ายที่สำคัญที่ใช้เดินทางไปยังจังหวัดกระบี่  โดยโครงข่ายที่เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 408 และทางหลวงหมายเลข 41 ซึ่งเป็นทางหลวงมาตรฐานชั้นทางพิเศษ 4 ช่องจราจร ประกอบกับมีปริมาณจราจรมาก จำนวน 5,988 คัน/วัน โดยมีเปอร์เซ็นต์รถบรรทุกหนัก (HV) ประมาณ 26.02% อยู่ในเกณฑ์กำหนดที่ควรได้รับการก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานชั้นทางให้เป็นทางหลวงมาตรฐานชั้นทางพิเศษ 4 ช่องจราจร

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อเพิ่มมาตรฐานชั้นทางจากทางมาตรฐาน ชั้น 4 (7/9) 2 ช่องจราจร เป็นทางมาตรฐานชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร
  2. เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน และเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงมาตรฐาน 4 ช่องจราจรให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
  3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการคมนาคม ให้มีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

สาระสำคัญ

  1. อำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม
  2. เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงมาตรฐาน 4 ช่องจราจร รองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้น
  3. เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ที่ให้บริการการขนส่งด้วยรถบรรทุกหนัก

ผู้ดำเนินการ

          สังกัดราชการส่วนกลาง กรมทางหลวง ศูนย์สร้างทางสงขลา

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศ กรมทางหลวง ศูนย์สร้างทางสงขลา 175 ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายละเอียดการก่อสร้างโครงการ 209 ดาวน์โหลด

'