วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ลงวันที่ 16/07/2564

การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยศูนย์สร้างทางสงขลา ได้รับมอบหมายภารกิจให้ดำเนินการ โครงการก่อสร้างทางหลวง กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน (งานดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน บ่อล้อ - กุมแป ระหว่างกม. 0+000 - กม.9+880 ระยะทาง 9.880 กิโลเมตร ในพื้นที่ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ และตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช  งานกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ และแสดงความคิดเห็นที่มีประโยชน์สูงสุดต่อโครงการดังกล่าว


'