f
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
KANCHANABURI ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ทาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี โครงการก่อสร้างทาง สาย 3291 ตอน เตาปูน - เบิกไพร ระหว่าง กม.33+570 - กม.37+250 อยู่ระหว่างดำเนินการ งาน CONCRETE BARRIER TYPE I งานจ้างเหมา งาน SURFACE COURESE AND BASE COURESE (อยู่ระหว่างดำเนินงาน CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE ) ,งาน ROADWAY LIGHTINGS ซึ่งดำเนินการก่อสร้างทางโดยคำนึงถึงความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทางผ่านเส้นทางก่อสร้าง ให้มีความปลอดภัยสูงสุด #ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี

ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี โครงการก่อสร้างทาง สาย 3291 ตอน เตาปูน - เบิกไพร ระหว่าง กม.33+570 - กม.37+250 อยู่ระหว่างดำเนินการ งาน CONCRETE BARRIER TYPE I งานจ้างเหมา งาน SURFACE COURESE AND BASE COURESE (อยู่ระหว่างดำเนินงาน CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE ) ,งาน ROADWAY LIGHTINGS ซึ่งดำเนินการก่อสร้างทางโดยคำนึงถึงความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทางผ่านเส้นทางก่อสร้าง ให้มีความปลอดภัยสูงสุด
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี โครงการ ก่อสร้างทางหลวง สาย 3492 ตอน ท่าม่วง - หนองตากยา ระหว่าง กม.5+875 - กม.13+000 อยู่ระหว่างดำเนินการ งาน BUS STOP SHELTER TYPE A , งานจ้างเหมาดำเนินการ งาน SURFACE COURSES และ ช่วง กม. 13+000- กม.15+500 (แผนเพิ่มเติม) งาน CLEARING AND GRUBBING (MEDIUM) , งานบดอัดดินเดิม (FOUNDATION) และงานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ดำเนินการก่อสร้างทางโดยคำนึงถึงความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ผ่านเส้นทางก่อสร้าง ให้มีความปลอดภัยสูงสุด

ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี  โครงการ ก่อสร้างทางหลวง สาย 3492 ตอน ท่าม่วง - หนองตากยา ระหว่าง กม.5+875 - กม.13+000  อยู่ระหว่างดำเนินการ งาน BUS STOP SHELTER TYPE A  , งานจ้างเหมาดำเนินการ งาน SURFACE COURSES  และ ช่วง กม. 13+000- กม.15+500 (แผนเพิ่มเติม)  งาน CLEARING AND GRUBBING (MEDIUM) , งานบดอัดดินเดิม (FOUNDATION) และงานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง  ดำเนินการก่อสร้างทางโดยคำนึงถึงความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ผ่านเส้นทางก่อสร้าง ให้มีความปลอดภัยสูงสุด 
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี โครงการก่อสร้างทาง สาย 3291 ตอน เตาปูน - เบิกไพร ระหว่าง กม.33+570 - กม.37+250 อยู่ระหว่างดำเนินการ งานจ้างเหมา งาน SURFACE COURESE AND BASE COURESE โดยผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ และสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ดำเนินการก่อสร้างทางโดยคำนึงถึงความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทางผ่านเส้นทางก่อสร้าง ให้มีความปลอดภัยสูงสุด

ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี  โครงการก่อสร้างทาง สาย 3291 ตอน เตาปูน - เบิกไพร ระหว่าง กม.33+570 - กม.37+250 อยู่ระหว่างดำเนินการ งานจ้างเหมา งาน SURFACE COURESE AND BASE COURESE โดยผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ และสำรวจเพื่อการก่อสร้าง  ดำเนินการก่อสร้างทางโดยคำนึงถึงความสะดวก  และปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทางผ่านเส้นทางก่อสร้าง ให้มีความปลอดภัยสูงสุด