f
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
KANCHANABURI ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ทาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ที่ตั้งศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
ลงวันที่ 15/11/2561

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง

200 ถนนเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

โทรศัพย์ : 034 - 600740

เฟจบุ๊ค : https://www.facebook.com/RCTC.KRI/

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : road3.41@doh.go.th

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


'