f
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
KANCHANABURI ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ทาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงาน SURFACE COURSES AND BASE COURSES ทางหลวงหมายเลข ๓๔๙๒ ตอน ท่าม่วง - หนองตากยา ช่วงที่ ๑ ระหว่าง กม.๑๓+๐๐๐ - กม.๑๕+๕๐๐ 25/04/2567 ศกจ.(พ.1)/eb.21/2567 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
2 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน R.C.U-DITCH TYPE จำนวน ๑๒ รายการ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๑ ตอน เตาปูน - เบิกไพร ระหว่าง กม.๓๗+๒๕๐ - กม.๔๓+๑๐๐ 29/03/2567 ศกจ.(พ.1)/eb.15/2567 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
3 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินถมคันทาง ปริมาณงาน ๙,๔๐๘ ลบ.ม.(หลวม) ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ห้วยน้ำริน - อุ้มผาง ตอน ๔ กม.๑๓๐+๓๐๐ 12/04/2566 ศกจ.(พ.1)/eb.36/2566 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แม่สอด - ห้วยน้ำริน ที่ กม.๓๕+๒๒๕.๐๐๐ 12/04/2566 ศกจ.(พ.1)/eb.35/2566 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ห้วยน้ำริน - อุ้มผาง ตอน ๔ กม.๑๓๐+๓๐๐ 12/04/2566 ศกจ.(พ.1)/eb.34/2566 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงาน STRUCTURES ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๖ ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ - ด่านช้าง ระหว่าง STA.๗๔+๐๐๐ - STA.๗๕+๓๐๐, STA.๗๗+๗๐๐ - STA.๘๐+๖๐๐ และ STA.๘๙+๐๐๐ - STA.๙๒+๘๐๐ 07/02/2566 ศกจ.(พ.1)/eb.27/2566 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
7 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน BUS STOP SHELTER TYPE A จำนวน ๔๒ รายการ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๙๒ ตอน ท่าม่วง - หนองตากยา ระหว่าง กม.๕+๘๗๕ - กม.๑๓+๐๐๐ 26/01/2566 ศกจ.(พ.1)/eb.21/2566 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงาน ROADWAY LIGHTINGS ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ระหว่าง กม.๙๐+๔๐๐ - กม.๙๕+๑๑๐ (๔ ช่องจราจรผ่านทางรถไฟ เว้นช่วงทางรถไฟ ๗.๐๐ ม.) 03/03/2564 ศกจ.(พ.1)/eb.26/2564 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
9 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งานติดตั้ง SINGLE SLOPE BARRIER TYPE II จำนวน ๑๕ รายการ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๒๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน เขาเพิ่ม - บ้านนา ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๖+๒๑๙ - กม.๓๓+๓๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/08/2564 ศกจ.(พ.1)/eb.23/2564 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
10 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งานติดตั้ง SINGLE SLOPE BARRIER TYPE II จำนวน ๑๔ รายการ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๕๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บ้านหว้า - ภาชี ระหว่าง กม.๖+๐๐๐ - กม.๑๕+๑๐๐ (เป็นช่วงๆ) 23/02/2564 ศกจ.(พ.1)/eb.20/2564 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
11 ประกวดราคาจ้างผลิตและขนส่ง SINGLE SLOPE BARRIER TYPE II สูง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ปริมาณงาน ๒,๔๐๐ เมตร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อยุธยา - ไผ่กองดิน ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๓๐+๐๙๓ (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 13/11/2563 ศกจ.(พ.1)/eb.3/2564 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
12 ประกวดราคาจ้างผลิตและขนส่ง SINGLE SLOPE BARRIER TYPE II สูง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ปริมาณงาน ๔,๔๑๓ เมตร ทางหลวงหมายเลข ๓๐๕๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บ้านหว้า - ภาชี ระหว่าง กม.๖+๐๐๐ - กม.๑๕+๑๐๐ (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 13/11/2563 ศกจ.(พ.1)/eb.6/2564 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
13 ประกวดราคาจ้างผลิตและขนส่ง SINGLE SLOPE BARRIER TYPE II สูง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ปริมาณงาน ๗,๐๔๔ เมตร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๒๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน เขาเพิ่ม - บ้านนา ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๖+๒๑๙ - กม.๓๓+๓๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid 13/11/2563 ศกจ.(พ.1)/eb.1/2564 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
14 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งานก่อสร้างสำนักงานชั่วคราว จำนวน 45 รายการ โครงการพัฒนาชุมชมด้านคมนาคมเพื่อแก้ปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่าง กม.0+000 - กม.17+205 22/05/2563 158/60/63/32 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
15 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล) 02/06/2563 ศกจ.(พ.4)/2563/3 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 27 รายการ