f
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
KANCHANABURI ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ทาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 24/05/2567 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน INSTALLATION SINGLE W-BEAM GUARDRIAL และ INSTALLATION DOUBLE W-BEAM GUARDRIAL ระหว่าง กม.๓๗+๒๕๐ - กม.๓๙+๐๐๐ และ กม.๔๐+๐๐๐ - กม.๔๐+๘๕๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 13/05/2567 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน R.C. U-DITCH TYPE D จำนวน ๒๑ รายการ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๕๖ ตอน ทุ่งคอก - พระแท่นดงรัง ระหว่าง กม.๒๑+๙๕๐ - กม.๒๓+๙๕๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 13/05/2567 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE ปริมาณงาน ๓,๒๕๓ CU.M.(LOOSE) ทางหลวงหมายเลข ๓๔๙๒ ตอน ท่าม่วง - หนองตากยา ช่วงที่ ๓ ระหว่าง กม.๒๒+๐๐๐ - กม.๒๖+๘๖๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 13/05/2567 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE ปริมาณงาน ๑๕,๐๗๘ CU.M.(LOOSE) ทางหลวงหมายเลข ๓๔๙๒ ตอน ท่าม่วง - หนองตากยา ช่วงที่ ๓ ระหว่าง กม.๒๒+๐๐๐ - กม.๒๖+๘๖๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 13/05/2567 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน BARRIER CURB AND GUTTER WIDTH ๐.๗๐ M. จำนวน ๑๒ รายการ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๕๖ ตอน ทุ่งคอก - พระแท่นดงรัง ระหว่าง กม.๒๑+๙๕๐ - กม.๒๓+๙๕๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 29/04/2567 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี จ้างก่อสร้างงาน WIDENING OF EXISTIHNG BRIDGE ROADWAY STA.๒๒+๑๑๑ FROM WIDTH ๑๐ TO ๒๔.๐๐ M. ปริมาณงาน ๑๔ M. ทางหลวงหมายเลข ๓๓๕๖ ตอน ทุ่งคอก - พระแท่นดงรัง ช่วงที่ ๑ ระหว่าง กม.๒๑+๙๕๐ - กม.๒๓+๙๕๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 29/04/2567 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี จ้างก่อสร้างงาน ROADWAY LIGHTINGS ทางหลวงหมายเลข ๓๓๕๖ ตอน ทุ่งคอก - พระแท่นดงรัง ช่วงที่ ๑ ระหว่าง กม.๒๑+๙๕๐ - กม.๒๓+๙๕๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 29/04/2567 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี จ้างก่อสร้างงาน SURFACE COURSES AND BASE COURSES ทางหลวงหมายเลข ๓๓๕๖ ตอน ทุ่งคอก - พระแท่นดงรัง ช่วงที่ ๑ ระหว่าง กม.๒๑+๙๕๐ - กม.๒๓+๙๕๐ และ ช่วงที่ ๒ ระหว่าง กม.๒๐+๙๕๐ - กม.๒๑+๙๕๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 29/04/2567 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE ปริมาณงาน ๗,๔๖๖ CU.M.(LOOSE) ทางหลวงหมายเลข ๓๓๕๖ ตอน ทุ่งคอก - พระแท่นดงรัง ช่วงที่ ๒ ระหว่าง กม.๒๐+๙๕๐ - กม.๒๑+๙๕๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 29/04/2567 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน EARTH EMBANKMENT ปริมาณงาน ๑๐,๔๘๙ CU.M.(LOOSE) ทางหลวงหมายเลข ๓๓๕๖ ตอน ทุ่งคอก - พระแท่นดงรัง ช่วงที่ ๒ ระหว่าง กม.๒๐+๙๕๐ - กม.๒๑+๙๕๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 240 รายการ