f
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
KANCHANABURI ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ทาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 17/03/2564 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน BRIDGE APPROACH SLAB จำนวน ๑๗ รายการ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ระหว่าง กม.๙๐+๔๐๐ - กม.๙๕+๑๑๐ (๔ ช่องจราจรผ่านทางรถไฟ เว้นช่วงทางรถไฟ ๗.๐๐ ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 17/03/2564 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน PRE - CAST CONCRETE BARRIER TYPE I B ความยาว ๑.๐๐ M.) ปริมาณงาน ๒๐๐ EACH. ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ระหว่าง กม.๙๐+๔๐๐ - กม.๙๕+๑๑๐ (๔ ช่องจราจรผ่านทางรถไฟ เว้นช่วงทางรถไฟ ๗.๐๐ ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 17/03/2564 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน ฺBARRIER CURB AND GUTTER WIDTH ๐.๗๐ M. จำนวน ๑๒ รายการ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ระหว่าง กม.๙๐+๔๐๐ - กม.๙๕+๑๑๐ (๔ ช่องจราจรผ่านทางรถไฟ เว้นช่วงทางรถไฟ ๗.๐๐ ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 17/03/2564 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน R.C.U-DITCH TYPE D จำนวน ๑๑ รายการ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ระหว่าง กม.๙๐+๔๐๐ - กม.๙๕+๑๑๐ (๔ ช่องจราจรผ่านทางรถไฟ เว้นช่วงทางรถไฟ ๗.๐๐ ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 17/03/2564 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ประกวดราคาซื้อ EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND ปริมาณงาน ๑๔,๖๕๘ CU.M.(LOOSE) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ระหว่าง กม.๙๐+๔๐๐ - กม.๙๕+๑๑๐ (๔ ช่องจราจรผ่านทางรถไฟ เว้นช่วงทางรถไฟ ๗.๐๐ ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 17/03/2564 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงาน ROADWAY LIGHTINGS ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ระหว่าง กม.๙๐+๔๐๐ - กม.๙๕+๑๑๐ (๔ ช่องจราจรผ่านทางรถไฟ เว้นช่วงทางรถไฟ ๗.๐๐ ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 15/03/2564 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ซื้อ SOIL AGGREGATE SUBBASE ปริมาณงาน ๑๔,๔๙๔ CU.M.(LOOSE) หลวงหมายเลข ๓๑๑๑ ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ระหว่าง กม.๒๘+๐๐๐ - กม.๓๑+๐๐๐ เปลี่ยนแปลงแผน
8 12/03/2564 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ซื้อ SOIL AGGREGATE SUBBASE ปริมาณงาน ๑๔,๔๙๔ CU.M.(LOOSE) หลวงหมายเลข ๓๑๑๑ ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ระหว่าง กม.๒๘+๐๐๐ - กม.๓๑+๐๐๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 08/02/2564 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งานติดตั้ง SINGLE SLOPE BARRIER TYPE II จำนวน ๑๕ รายการ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๒๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน เขาเพิ่ม - บ้านนา ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๖+๒๑๙ - ๓๓+๓๔๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 08/02/2564 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งานติดตั้ง SINGLE SLOPE BARRIER TYPE II จำนวน ๑๔ รายการ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๕๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บ้านหว้า - ภาชี ระหว่าง กม.๖+๐๐๐ - กม.๑๕+๑๐๐ (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 99 รายการ