f
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
KANCHANABURI ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ทาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทาง
ลงวันที่ 14/11/2561

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 

นาย อานัฐ นิธิวัฒนพงษ์

   ตำแหน่งปัจจุบัน     ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้าน วิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง)

                             วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ (ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี)

   สังกัด                  ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง

  


'