f
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
KANCHANABURI ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ทาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2 22/03/2564 ถึง 22/03/2564 ตำแหน่ง พนักงานบริการ และตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 19/02/2564 ถึง 19/02/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานบริการ และตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
3 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 26/01/2564 ถึง 25/02/2564 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. พนักงานบริการ 1 อัตรา 2. พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร 1 อัตรา
4 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 03/09/2563 ถึง 30/09/2565 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานโยธา
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 10/07/2563 ถึง 21/09/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานโยธา
6 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 26/04/2562 ถึง 19/02/2563 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานโยธา และตำแหน่งพนักงานเครื่องกล
7 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 26/04/2562 ถึง 19/02/2563 เลื่อนประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานโยธา และตำแหน่งพนักงานเครื่องกล
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2 08/03/2562 ถึง 19/02/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 19/02/2562 ถึง 19/02/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานโยธา และตำแหน่ง พนักงานเครื่องกล
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 15/02/2562 ถึง 21/02/2562 เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
11 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 24/01/2562 ถึง 08/02/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา และ ตำแหน่ง พนักงานเครื่องกล
12 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2 02/01/2562 ถึง 31/01/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานโยธา , พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
13 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 02/01/2562 ถึง 31/01/2562 23 สิงหาคม 2561 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พนักงานโยธา
14 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 15/11/2561 ถึง 31/01/2562 28 สิงหาคม 2561 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร