f
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
KANCHANABURI ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ทาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 04/04/2566 ถึง 05/04/2568 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 10/03/2566 ถึง 01/04/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พร้อมกำหนดวันเวลา และสถานที่สอบ ในตำแหน่งพนักงานโยธา
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 23/02/2566 ถึง 31/03/2566 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 24 ก.พ. 2566)รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่1 และกำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมิน ในตำแหน่ง พนักงานโยธา
4 ประกาศรับสมัคร 07/02/2566 ถึง 31/03/2566 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา จำนวน 1 อัตรา
5 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 28/12/2565 ถึง 31/12/2567 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 18/11/2565 ถึง 31/12/2565 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่2 พร้อมกำหนดวันเวลา สถานที่ในการสอบ ในตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 04/11/2565 ถึง 16/11/2565 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่1 และกำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมิน ในตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
8 ประกาศรับสมัคร 17/10/2565 ถึง 01/11/2565 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร จำนวน 2 อัตรา
9 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 22/07/2565 ถึง 22/07/2567 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 05/07/2565 ถึง 30/09/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
11 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 01/07/2565 ถึง 30/09/2567 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเครื่องกล
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 24/06/2565 ถึง 31/08/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
13 ประกาศรับสมัคร 10/06/2565 ถึง 31/08/2565 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรีเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 01/06/2565 ถึง 30/09/2568 รายชื่อผู้ผ่านการการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สัมภาษณ์)ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ ตำแหน่ง พนักงานเครื่องกล
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 12/05/2565 ถึง 26/05/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานเครื่องกล