f
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
KANCHANABURI ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ทาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี โครงการก่อสร้างทาง สาย 3291 ตอน เตาปูน - เบิกไพร ระหว่าง กม.33+570 - กม.37+250 อยู่ระหว่างดำเนินการ งาน CONCRETE BARRIER TYPE I งานจ้างเหมา งาน SURFACE COURESE AND BASE COURESE (อยู่ระหว่างดำเนินงาน CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE ) ,งาน ROADWAY LIGHTINGS ซึ่งดำเนินการก่อสร้างทางโดยคำนึงถึงความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทางผ่านเส้นทางก่อสร้าง ให้มีความปลอดภัยสูงสุด #ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
ลงวันที่ 27/06/2566

ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี โครงการก่อสร้างทาง สาย 3291 ตอน เตาปูน - เบิกไพร ระหว่าง กม.33+570 - กม.37+250 อยู่ระหว่างดำเนินการ งาน CONCRETE BARRIER TYPE I งานจ้างเหมา งาน SURFACE COURESE AND BASE COURESE (อยู่ระหว่างดำเนินงาน CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE ) ,งาน ROADWAY LIGHTINGS ซึ่งดำเนินการก่อสร้างทางโดยคำนึงถึงความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทางผ่านเส้นทางก่อสร้าง ให้มีความปลอดภัยสูงสุด

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
โหลด INFO PDF 49 ดาวน์โหลด

'