f
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
KANCHANABURI ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ทาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี โครงการ ก่อสร้างทางหลวง สาย 3492 ตอน ท่าม่วง - หนองตากยา ระหว่าง กม.5+875 - กม.13+000 อยู่ระหว่างดำเนินการ งาน BUS STOP SHELTER TYPE A , งานจ้างเหมาดำเนินการ งาน SURFACE COURSES และ ช่วง กม. 13+000- กม.15+500 (แผนเพิ่มเติม) งาน CLEARING AND GRUBBING (MEDIUM) , งานบดอัดดินเดิม (FOUNDATION) และงานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ดำเนินการก่อสร้างทางโดยคำนึงถึงความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ผ่านเส้นทางก่อสร้าง ให้มีความปลอดภัยสูงสุด
ลงวันที่ 07/06/2566

ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี  โครงการ ก่อสร้างทางหลวง สาย 3492 ตอน ท่าม่วง - หนองตากยา ระหว่าง กม.5+875 - กม.13+000  อยู่ระหว่างดำเนินการ งาน BUS STOP SHELTER TYPE A  , งานจ้างเหมาดำเนินการ งาน SURFACE COURSES  และ ช่วง กม. 13+000- กม.15+500 (แผนเพิ่มเติม)  งาน CLEARING AND GRUBBING (MEDIUM) , งานบดอัดดินเดิม (FOUNDATION) และงานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง  ดำเนินการก่อสร้างทางโดยคำนึงถึงความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ผ่านเส้นทางก่อสร้าง ให้มีความปลอดภัยสูงสุด 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
โหลด INFO PDF 43 ดาวน์โหลด

'