f
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
KANCHANABURI ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ทาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 07.30 น. ดร.สนิท ทองมา ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ไทย
ลงวันที่ 20/04/2566

วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 07.30 น. ดร.สนิท ทองมา ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี

ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ไทย

โดยมีข้าราชการและพนักงานในศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ร่วมทำบุญเพื่อความเป็นศิริมงคล


'