f
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
KANCHANABURI ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ทาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๙ น. ชมรมพระวิษณุสัมพันธ์ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ได้จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ไหว้ครูช่างประจำปี ๒๕๖๖
ลงวันที่ 02/02/2566

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๙ น. ชมรมพระวิษณุสัมพันธ์ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี

ได้จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ไหว้ครูช่างประจำปี ๒๕๖๖

โดย ดร.สนิท ทองมา ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี

วัตถุประสงค์ในการจัดพิธีเพื่อลำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ที่ได้ประสาทวิชาความรู้ในงานช่างแขนงต่างๆ

ซึ่งศูนย์สร้างทางกาญจนบุรีได้จัดพิธีขึ้นเป็นประจำทุกปี

 

LK4FIn.jpg LK4Mwg.jpg LKNWDW.jpg LKNS5y.jpg LKNYVD.jpg LKNNiJ.jpg LKNBub.jpg LKNfMf.jpg


'