f
title
ศูนย์สร้างทางลำปาง
Lampang Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พอใจของประชาชน มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
กิจกรรม KM Online หัวข้อ “ถอดบทเรียนและกรณีศึกษาการตรวจสอบเชิงพื้นที่ : ปฎิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง ถูกระเบียบ”

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์สร้างทางลำปาง? ------------------------------------------------ วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 | เวลา 14.00 น. นายกิตติ์ธเนศ โลหิตกาญจน์ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง มอบหมายให้ นายสวัสดิ์ ปิงฟอง รองผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟัง KM Online หัวข้อ “ถอดบทเรียนและกรณีศึกษาการตรวจสอบเชิงพื้นที่ : ปฎิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง ถูกระเบียบ” เพื่อส่งเสริมให้การปฎิบัติราชการ การบริหารงาน และการตรวจสอบเชิงพื้นที่ของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านการเงิน การพัสดุ และด้านการประพฤติการปฎิบัติต่อตำแหน่งอำนาจหน้าที่ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมอาลัมพางค์ อาคารกุกกุฎนคร ศูนย์สร้างทางลำปาง
title
ประชุมคณะทำงานเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 3/2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์สร้างทางลำปาง? ------------------------------------------------ วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 | เวลา 10.00 น. นายกิตติ์ธเนศ โลหิตกาญจน์ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง มอบหมายให้ นายสวัสดิ์ ปิงฟอง รองผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 3/2567 โดยมี นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม ประธานคณะทำงานเชิงกลยุทธ์เพื่อปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์งานก่อสร้างศูนย์สร้างทาง เป็นประธานการประชุม เพื่อปฎิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตร์งานก่อสร้างทางเพื่อให้การบริหารดำเนินงานก่อสร้างทาง มีมาตรฐานการทำงานอยู่ในระดับสูง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมทางหลวง และพร้อมรองรับบทบาทภารกิจในปัจจุบัน และอนาคตเพื่อให้ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมอาลัมพางค์ อาคารกุกกุฎนคร ศูนย์สร้างทางลำปาง