f
title
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
KHONKAEN ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำด้านก่อสร้างทาง ด้วยระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สู่ยุคแห่งการแข่งขัน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 08/04/2564 6,295.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 08/04/2564 13,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/04/2564 99,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ 08/04/2564 7,225.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/04/2564 203,333.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วนเม็ก -ไทยเจริญ 07/04/2564 71,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 จำนวน 9,000 ลิตร โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ 05/04/2564 243,090.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/04/2564 90,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ 2564 ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564) 05/04/2564 43,884.45 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 05/04/2564 233,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2564 438,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น จ้างซ่อมรถขุด หมายเลข 82-6115-14-9 (งานเงินทุนฯ) 05/04/2564 19,902.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ 02/04/2564 52,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ 01/04/2564 11,032.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน ม.ค.64-มี.ค.64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2564 4,840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,790 รายการ