f
title
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
KHONKAEN ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำด้านก่อสร้างทาง ด้วยระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สู่ยุคแห่งการแข่งขัน
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 04/06/2563 ถึง 11/06/2563 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2 08/05/2563 ถึง 18/05/2563 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 24/04/2563 ถึง 08/05/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
4 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 17/04/2563 ถึง 23/04/2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรหาพนักงานราชการทั่วไป
5 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 20/02/2562 ถึง 25/02/2562 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2 18/01/2562 ถึง 29/01/2562 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 15/01/2562 ถึง 16/01/2562 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหา และ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
8 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 17/12/2561 ถึง 21/12/2561 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ขอส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาละเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต่ำแหน่ง พนักงานขับรถและควบคุมเครื่องจักร