วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
15 พ.ค. 62 สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย
ลงวันที่ 15/05/2562

       วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายวีระยุทธ ทานวีร์ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์สร้างทางสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมโครงการอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจาก หลักสูตร จิตอาสา 904 “หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา


'