วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
“มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ และสวมใส่ผ้าไทยของกรมทางหลวง”
ลงวันที่ 17/11/2564

“มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ และสวมใส่ผ้าไทยของกรมทางหลวง”

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายวรศักดิ์ วงษ์รอด ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา พร้อมด้วยเจ้าที่ศูนย์ฯ ร่วมแต่งกายสวมใส่ผ้าไทยมาทำงาน

ตามมาตรการของกรมทางหลวง เพื่ออนุรักษ์ สร้างค่านิยม สืบสาน รักษามรดกและอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของคนไทย ซึ่งเป็นมาตรการตามนโยบายของรัฐบาล

ในการส่งเสริม ให้ข้าราชการ ประชาชน แต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง เพิ่มขึ้น

 

 


'