f
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
KANCHANABURI ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ทาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา
ลงวันที่ 10/06/2562

รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวง มายเลข 3111 ตอนท้ายเกาะ-เสนา

ระหว่าง กม.31+000 – กม.33+725 ระยะทาง 2.725 กม. งบประมาณ 120,000,000 ล้านบาท

นายช่างโครงการฯ นายสานิตย์ พุกวงษ์ ประจำเดือนมกราคม 2564 ในปีงบประมาณ 2563

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวง มายเลข 3111 ตอนท้ายเกาะ-เสนา ระหว่าง กม.31+000 – กม.33+725 ระยะทาง 2.725 กม. งบประมาณ 120,000,000 ล้านบาท นายช่างโครงการฯ นายสานิตย์ พุกวงษ์ ประจำเดือนมกราคม 2564 ในปีงบประมาณ 2563 37 ดาวน์โหลด

'