f
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
KANCHANABURI ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ทาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
โครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติงานก่อสร้างกำแพงคอนกรีต (SINGLE SLOPE BARRIER) ทางหลวงหมายเลข 352 ตอนควบคุม 0100 ตอน ธัญบุรี – คลองระพีพัฒน์ ตอน 2 ระหว่าง กม. กม.3+831.000 ถึง กม.9+500.000
ลงวันที่ 18/11/2563

รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติงานก่อสร้างกำแพงคอนกรีต (SINGLE SLOPE BARRIER)

ทางหลวงหมายเลข 3222 ตอนควบคุม 0200 ตอน เขาเพิ่ม - บ้านนา ตอน 1 ระหว่าง กม.26+219.000 ถึง กม.33+340.000

ในปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมกราคม 2564 นายช่างโครงการ นายสุพัฒน์ สายน้ำ นายช่างโยธาอาวุโส

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติงานก่อสร้างกำแพงคอนกรีต (SINGLE SLOPE BARRIER) ทางหลวงหมายเลข 3222 ตอนควบคุม 0200 ตอน เขาเพิ่ม - บ้านนา ตอน 1 ระหว่าง กม.26+219.000 ถึง กม.33+340.000 ในปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมกราคม 2564 นายช่างโครงการ นายสุพัฒน์ สายน้ำ นายช่างโยธาอาวุโส 29 ดาวน์โหลด

'